História a sú?astnos?

Firma ADM s.r.o. vznikla za?iatkom roku 1992 ako obchodná spolo?nos? v oblasti elektronických sú?iastok. V roku 1993 za?ala pracova? aj v oblasti meracích prístrojov. Tento smer sa za?al úspešne rozvíja?.

V roku 1994 spolo?nos? získala výhradné zastúpenie pre Slovensko od nemeckého výrobcu teplomerov a barometrovKARL KOCH GmbH. Postupne sa zvä?šoval sortiment a spolupráca s inými obchodnými spolo?nos?ami z Európy.

Od roku 1996 naša firma predáva výrobky od spolo?nostiGreisinger.

Od roku 1998 naša firma predáva výrobky od spolo?nostiOregon Scientific.

Od roku 1998 naša firma predáva výrobky od spolo?nostiTFA.

 

Spolo?nos? ADM s.r.o. sa v sú?asnosti zaoberá obchodnou ?innos?ou v oblasti meracích prístrojov pre neelektrické veli?iny. V rámci teplomerov, vlhkomerov a barometrov Vám môže ponúknu? profesionálne aj spotrebite?ské prístroje. Širokým sortimentom a kvalitným tovarom si získava zákazníkov po celom Slovensku.

Spolo?nos? ADM s.r.o. prevádza ve?koobchodnú ?innos? a zásielkovú službu v centre spolo?nosti na Pri Celulózke 29 v Žiline.

Pozor zmena!

Maloobchodná predaj?a je od 01.05.2015  pres?ahovaná na Pri Celulózke 29 v Žiline.